Wat doet OLAA?

De organisatie Latijns Amerika Activiteiten is een onafhankelijke, breed georiënteerde organisatie. OLAA coördineert activiteiten in Nederland rond Latijns Amerika. Activiteiten die de veelkleurigheid en de verscheidenheid van het continent laten zien, vaak vanuit onbekende invalshoeken. OLAA vindt het belangrijk zoveel mogelijk verschillende doelgroepen te betrekken bij actuele thema’s van invloed op de Latijns Amerikaanse samenleving.

OLAA is in 1994 ontstaan uit een fusie van een aantal solidariteitskomitees met landen in Zuid Amerika, waaronder het Chili Komitee Nederland, de werkgroep Ecuador Nederland en de Peru Werkgroep Nederland. Elk met een schat aan ervaringen op gebied van voorlichting geven sinds hun ontstaan in de jaren 70-80 van de vorige eeuw. Door globalisering, en verschuivingen in het politieke en maatschappelijke klimaat in meerdere landen lag een bundeling van krachten voor de hand.

OLAA werkt sinds1994 voor het hele Latijns Amerikaanse continent en heeft meestal een initiërende en actieve rol gespeeld in het ontwikkelen van projecten. De brede ervaring en de intensieve contacten die in dertig jaar zijn opgebouwd, zijn de basis voor de projecten geweest. De laatste jaren is er echter een verschuiving in de taakstelling voor OLAA ontstaan. Niet meer als aanjager maar meer in advieswerk en ondersteuning.

OLAA staat open voor nieuwe impulsen en initiatieven van organisaties, ad hoc coalities of samenwerkingsverbanden, zowel uit Latijns Amerika als uit Nederland. Initiatieven of verzoeken tot samenwerking, gebaseerd op actualiteiten en ontwikkelingen waarover men het Nederlandse publiek wil informeren, met thema’s over mensenrechten, cultuur en samenleving. OLAA biedt een paraplu voor kennisuitwisseling, netwerkverbreding en coördinatiefuncties.

Projecten en activiteiten worden middels fondswerving gefinancierd, OLAA heeft geen structurele subsidiegever.